Tuesday, August 19, 2014

Ovimbundu Wisdom! No. 8

Here is another Ovimbundu wisdom proverb.  Enjoy!

Proverb: Etako lia muine omangu, utima ka wa muine omangu. 

Translation: Body is easily satisfied but not the heart. 

No comments: